Στόχος  του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/φοιτήτριες τις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) και τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα ΑΔ ως επίσης και τις προκλήσεις της ΔΑΔ στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά θα ενδιατρίψουν στην αποτίμηση του στρατηγικού ρόλου της ΔΑΔ στην επίτευξη των των αντικειμενικών σκοπών και στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Τα θέματα που θα καλυφθούν στο μάθημα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού:

  1. Ανάλυση και σχεδιασμός εργασίας.
  2. Προγραμματισμός των αναγκών της επιχείρησης σε ΑΔ και εφαρμογή των τεχνικών προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων.
  3. Προσέλκυση, επιλογή, πρόσληψη προσωπικού.
  4. Εκπαίδευση προσωπικού και ανάπτυξη στελεχών.
  5. Πρακτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της απόδοσης.
  6. Διαχείριση συστημάτων αμοιβών.
  7. Θέματα ηγεσίας, με ιδιαίτερη αναφορά στα κύρια συστατικά χαρακτηριστικά στοιχεία του ηγέτη, τα διάφορα στυλ ηγεσίας, και τις πρακτικές προσεγγίσεις και εκφάνσεις της αποτελεσματικής ηγεσίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον.