Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του στρατηγικού ρόλου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, η ανάλυση και η αξιολόγηση των βασικών λειτουργιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε σχέση με τη στρατηγική της επιχείρησης. 
 Επιπλέον, πραγματεύεται τη μεθοδολογία για την ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής της ΔΑΔ και την ευθυγράμμισή της με την επιχειρηματική στρατηγική.

Μελετάται η στρατηγική σημασία κρίσιμων λειτουργιών της ΔΑΔ όπως η διαχείριση αλλαγών, η διαχείριση ταλέντων και σχέδια διαδοχής στελεχών, η εκπαίδευση προσωπικού και η ανάπτυξη στελεχώς, η αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού και η διαχείριση συστημάτων αμοιβών.