Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία και φιλοσοφία της εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της σύγχρονης τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, το μάθημα έχει σκοπό να δώσει πληροφόρηση, προβληματισμό και πρακτική εξάσκηση σε διάφορα είδη τεχνολογιών (κυρίως με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή) και τρόπους αξιοποίησής τους στη διδασκαλία και μάθηση