Το μάθημα αποσκοπεί στο να διερευνηθούν οι θεμελιώδεις αρχές που κατευθύνουν τη σύγχρονη παιδαγωγική σκέψη, καθώς και την εφαρμογή αρχών της φιλοσοφίας στην κριτική εξέταση σύγχρονων εκπαιδευτικών ζητημάτων. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στη μελέτη της σχέσης μεταξύ θεωρίας και πράξης και στη συστηματική εξέταση  των φιλοσοφικών/επιστημολογικών υποθέσεων που διέπουν την σχέση αυτή. Το συγκεκριμένο μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να αναστοχαστούν σχετικά με τις θεωρητικές και φιλοσοφικές παραδοχές που διέπουν την εκπαιδευτική θεωρία και πράξη.