Το μάθημα
της Ανατομίας ΙΙ δίνει στον φοιτητή την δυνατότητα να γνωρίσει τις βασικές
αρχές κατασκευής και λειτουργίας του κάτω άκρου, του κεντρικού νευρικού
συστήματος και όλων των εσωτερικών οργάνων και συστημάτων του οργανισμού. Οι
φοιτητές αποκτούν την απαραίτητη γνώση, που τους καθιστά ικανούς να εξηγούν
φαινόμενα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια φοίτησης και αργότερα της άσκησης
του επαγγέλματος του.