Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που να δώσει τη δυνατότητα στον σπουδαστή να αποκτήσει την εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός ή περισσοτέρων θεμάτων της ειδικότητας του, να εμβαθύνει και να εξασκηθεί σε τρόπους και λύσεις δύσκολων τεχνικών προβλημάτων που απαιτούν πειραματική, θεωρητική ή σύνθετου χαρακτήρα προσέγγιση. Στόχος είναι ο σπουδαστής να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει κατά την διάρκεια της φοίτησης του και επιπλέον να μάθει να λειτουργεί και να εργάζεται αυτόνομα, πειθαρχημένα και μεθοδικά. Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας εργάζονται στην ίδια διπλωματική εργασία, αυτή πρέπει να ενισχύει το πνεύμα συνεργασίας και τον ισότιμο καταμερισμό εργασίας.