Μέσα από διαλέξεις, συζήτηση στην τάξη, αναθέσεις εργασιών και μελέτη υλικών, οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν/διερευνήσουν νέες τάσεις, οπτικές και θεματικές στον τομέα των γραφικών τεχνών και της διαφήμισης. Τα θέματα που επιλέγονται θα ποικίλλουν ανάλογα με το ερευνητικό πεδίο, τα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο του/της εκάστοτε διδάσκοντα/ουσας.