Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση των θεμάτων που αφορούν στην αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών καθώς και στη συνεχή ανάπτυξή τους τόσο εντός όσο και εκτός εκπαιδευτικής μονάδας.