Το μάθημα αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της εκπαίδευσης τόσο σε τοπικό/εθνικό όσο και σε διεθνές (συμπεριλαμβανομένου και του ευρωπαϊκού) επίπεδο. Ταυτόχρονα, αποβλέπει στην ανάπτυξη συγκριτικών εννοιολογικών πλαισίων και θεωρητικών εργαλείων ανάλυσης και ερμηνείας ή «αποδόμησης» διάφορων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων.