Το μάθημα αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση τόσο του ρόλου του εκπαιδευτικού όσο και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης. Ταυτόχρονα, αποβλέπει στην ανάπτυξη θεωρητικών εργαλείων ανάλυσης, ερμηνείας και «αποδόμησης» διάφορων παιδαγωγικών ζητημάτων ευρωπαϊκής και παγκόσμιας υφής.