Το μάθημα επιδιώκει να εξετάσει σε βάθος τις έννοιες «σχολική αποτελεσματικότητα» και «σχολική βελτίωση». Αρχικά, συζητά την έννοια της αποτελεσματικότητας στους οργανισμούς και επικεντρώνεται στη σχολική αποτελεσματικότητα, καθώς και στους παράγοντες που την επηρεάζουν.  Μελετά την εξελικτική πορεία της έρευνας και την ύπαρξη διαφοροποιημένης αποτελεσματικότητας. Επιπλέον, προβάλλει θεωρητικά μοντέλα βελτίωσης της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας και τα πορίσματα ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, που μελετούν τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού και τη διαδικασία βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας. Τέλος, σε πρακτικό επίπεδο το μάθημα ασχολείται με τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη ερευνητικών σχεδίων/σχεδίων δράσης που αποσκοπούν στη βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας.