Το μάθημα καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:

 

Εισαγωγή στο Τραπεζικό Δίκαιο, δομή του τραπεζικού συστήματος, λειτουργία και αρμοδιότητες της εθνικής Κεντρικής τράπεζας, ίδια κεφάλαια, εποπτεία και επιθεώρηση, δημοσιοποιήσεις, ιδιοκτησία και διαχείριση τραπεζών, πρόληψη νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, μέτρα εξυγίανσης, εκκαθάριση και διάλυση, συστήματα και υπηρεσίες πληρωμών, προστασία πελατών.