Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τη διαδικασία αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης, τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τη χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στο σχεδιασμό διατροφικής παρέμβασης. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην διατροφική αξιολόγηση που γίνεται με σκοπό την πρόληψη διαφόρων χρόνιων παθήσεων και την αντιμετώπιση νοσηλευόμενων ασθενών.