• Ορισμοί. Διακρίσεις και διαφορές από συναφείς έννοιες. Ιστορική εξέλιξη.
 • Δικαιώματα των ασθενών.
 • Βασικές αρχές δεοντολογίας και βιοηθικής.
 • Νομολογία  - Σχετική ορολογία - Διαδικασίες δικαστικής διεκδίκησης
 • Εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και των καλών πρακτικών στις υπηρεσίες υγείας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.
 • Πολιτισμικές και οικονομικές παράμετροι στην εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας
 • Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενή και η συναίνεση στις ιατρικές πράξεις.
 • Θέματα ηθικής και δεοντολογίας στην ιατρική και ειδικά την κλινική έρευνα
 • Ειδικά θέματα επαγγελματικής ηθικής, δεοντολογίας και βιοηθικής.
 • Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο χειρισμός της διαγνωστικά και θεραπευτικά από τους επαγγελματίες υγείας-τεχνολόγους.
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των τεχνολόγων κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.
 • Συμπεριφορά προς τους χρήστες υπηρεσιών υγείας, τους συναδέλφους και τους άλλους επαγγελματίες.

Το ειδικότερο θέμα των θεσμών προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών.