Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, θα αναλυθούν εις βάθος τα παρακάτω θέματα: έννοια, γνωρίσματα και διακρίσεις της εταιρίας, η αστική εταιρία, η κοινοπραξία, ο ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού, γενικά θεωρητικά στοιχεία των εταιριών του εμπορικού δικαίου, όπως και οι τυπολογικές και εννοιολογικές διακρίσεις τους, οι πηγές του δικαίου των εμπορικών εταιριών, το εταιρικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διασυνοριακοί μετασχηματισμοί εταιριών και η σχέση του δικαίου των εταιριών και άλλων κλάδων του δικαίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους κανόνες της ομόρρυθμης εταιρίας (προϋποθέσεις σύστασης, ελαττωματική ΟΕ, τροποποίηση καταστατικού, εταιρική ιδιότητα, δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων, διαχείριση, ευθύνη ομόρρυθμων εταίρων κτλ.), στους κανόνες της ετερόρρυθμης εταιρίας (έννοια, χαρακτηριστικά, νομοθετική ρύθμιση, σύσταση, νομική θέση ετερόρρυθμου εταίρου, ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου κτλ.) και στην αφανή εταιρία (έννοια, χαρακτηριστικά κτλ.). Θα εξετασθεί, επίσης, ενδελεχώς, το δίκαιο που διέπει την ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.), καθώς και την εταιρία περιορισμένης ευθύνης(Ε.Π.Ε.). Επίσης, θα αναλυθεί η δομή και η λειτουργία της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Συν τοις άλλοις, το Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης στα πλαίσια του μαθήματος.