Το μάθημα προσφέρει ένα θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη, ανάλυση, και
προβληματισμό γύρω από το πώς ο θεσμός της εκπαίδευσης και οι κοινωνικοί
δράστες εντός και γύρω του αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αλλά και τις
δυνατότητες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και του σχολείου. Ταυτόχρονα
στοχεύει στην ανάπτυξη  εργαλείων κριτικού (ανα)στοχασμού των εκπαιδευτικών προς αποφυγή μηχανισμών αποκλεισμού ατόμων με διαφορετικό από το κυριάρχο κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο.