Ο γενικός στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις εξειδικευμένες γνώσεις των φοιτητών σε θέματα Ενιαίας Εκπαίδευσης. Οι φοιτητές θα ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν κριτική και συστηματική κατανόηση τόσο της έρευνας όσο και του σκεπτικού γύρω από τους τρόπους ποιοτικής βελτίωσης της διδασκαλίας και μάθησης μέσα στα πλαίσια της κανονικής τάξης.  Θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν κριτικά διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις ενιαίας εκπαίδευσης στην τάξη και στο σχολείο. Θα βελτιώσουν την επαγγελματική τους επάρκεια μέσω της καλλιέργειας γνώσης σε σχέση με σύγχρονες έρευνες, θεωρίες και διδακτικές προσεγγίσεις για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στη διαφορετικότητα των μαθητών. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα κατανοήσουν πώς αυτές οι προσεγγίσεις συνδέονται με το σχεδιασμό κατάλληλων μαθησιακών προγραμμάτων και περιβαλλόντων ενιαίας εκπαίδευσης. Στο συγκεκριμένο μάθημα θα συζητηθούν θέματα Σχεδιασμού για Όλους