Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει τις σημαντικότερες αρχές και να αναπτύξει τις ικανότητες των φοιτητών στο θέμα εργασιακής ασφάλειας και υγείας, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν πιθανούς κινδύνους και να προτείνουν προληπτικά μέτρα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αναγνώριση των πιθανών ηλεκτρολογικών κινδύνων, προληπτικές ενέργειες και την αποφυγή επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών.

Εισαγωγή στην Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγείας

Γνωριμία με τη σχετική νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία

Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές Εκτίμησης Κινδύνου

Αναγνώριση γενικών και ειδικών πιθανών κινδύνων σε ένα χώρο εργασίας

Πρόταση προληπτικών μέτρων για τους κινδύνους ανάλογα με το χώρο εργασίας

Διεξαγωγή εκτίμησης κινδύνου πριν από την εκτέλεση μιας εργασίας