Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχει αποκτήσει ευρύτερη γνώση για τις μεθόδους συλλογής και επεξεργασία  πρωτογενών δεδομένων και να έχει αποκτήσει άποψη σχετικά με την σημασία τη έρευνας στη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.  Αναμένετε όπως οι φοιτητές αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα σε σχέση με την ακρίβεια και ποιότητα της ερευνητικής δουλειάς άλλων, καθώς και να βρίσκονται σε θέση να φέρουν σε πέρας τη δική τους ερευνητική εργασία να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τα διάφορα ερευνητικά ευρήματα.  Σε πρακτικό επίπεδο, ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει μια ερευνητική πρόταση, να μπορεί να οργανώσει έρευνα αγοράς και να ολοκληρώσει μια ερευνητική μελέτη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.