Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές βασικές θεωρητικές και εφαρμοσμένες έννοιες και τεχνικές, αναγκαίες να αντιληφθούν τι είναι, πώς διενεργείται και πώς αξιοποιείται η μέτρηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση.  Συγκεκριμένα θα προσφέρει γνώση και δεξιότητες, βασικές στην κατάρτιση και χρήση δοκιμίων αξιολόγησης και άλλων οργάνων μέτρησης και θα παρουσιάσει σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική αξιολόγηση.