Ο στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν τα βασικά στοιχεία, έννοιες και τεχνικές οικονομικές ανάλυσης στον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επιπλέον οι τεχνικές για μελέτη της πλήρους οικονομικής αξιολόγησης έργων που σχετίζονται με την εξόρυξη του Πετρέλαιου και φυσικού αερίου θα εξεταστούν.

Να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη άποψη στα οικονομικά ενέργειας και στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων σε πολυσύνθετες αγορές ενέργειας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Να ευαισθητοποιηθούν γιατί και πώς οι κίνδυνοι σε έργα πετρέλαιού και φυσικού αέριου– ιδίως στη διάρκεια εξερεύνησης και εξόρυξης είναι πιο έντονη και πώς οι εταιρείες προσπαθούν να επιλύσουν αυτά τα ζητήματα.

Τέλος, θα εξεταστεί η σημασία της αναδυόμενης αγοράς εμπορίας εκπομπών άνθρακα υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής πίεσης και πώς αυτό τελικά αναμένεται να είναι μεγαλύτερη από της συναλλαγές στην αγορά πετρελαίου.