Οι αντιληπτικές εμπειρίες έρχονται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος και του νευρικού συστήματος. Το μάθημα έχει ως στόχο να παράσχει μία εις βάθος ανάλυση των συνδέσμων μεταξύ της αντίληψης,  της προσοχής, των εγκεφαλικών λειτουργιών και των φυσικών φαινομένων στο καθημερινό περιβάλλον. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση διακρίνουν τις έννοιες της προσοχής και της αντίληψης, να κατανοούν τη σχέση μεταξύ των νευρωνικών διαδικασιών, της προσοχής και της αντιληπτικής εμπειρίας, να έχουν γνώση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των αισθητηριακών οργάνων και λειτουργιών, καθώς και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη σχετικά με τις κυριότερες θεωρίες και με τα ευρήματα των σύγχρονων ερευνών στον τομέα αυτό.