Το μάθημα έχει σκοπό να προσεγγίσει τους φοιτητές στη διαδραστική σχέση μεταξύ σώματος, πεποιθήσεων και κοινωνικού περιβάλλοντως ως προς την υγεία και την ασθένεια. Πώς η αλληλεπίδραση σώματος και μυαλoύ επηρεάζει πεποιθήσεις και συμπεριφορές σχετικές με την υγεία και την ασθένεια. Σκοπεύει επίσης στην παρουσίαση σύγχρονων θέματων της ψυχολογίας της υγείας με έμφαση στο βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και σε μια πρώτη επαφή με την ερευνητική μεθοδολογία. Είναι σημαντικό οι φοιτητές να κατανοήσουν τη σημασία της έρευνας βάση στοιχείων για το έργο του ψυχολόγου υγείας.  Το μάθημα στοχεύει επίσης στη μελέτη των διεργασιών που οδηγούν στη διατήρηση της υγείας, καθώς και την προώθηση της ψυχολογικής ευημερίας των ασθενών. Τέλος είναι σημαντικό οι φοιτητές να κατανοήσουν τις ψυχολογικές και φυσιολογικές αντιδράσεις των ατόμων εντός του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εμφανίζονται οι συναφείς συμπεριφορές υγείας.