Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις σε ειδικά θέματα και έρθουν σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα, τα είδη ρευμάτων καθώς και με άλλες μορφές ρευμάτων, απαραίτητα για την άσκηση του επαγγέλματός τους. Έτσι θα μπορέσει να επιτευχθεί η πλήρης εξοικέιωση προς τους τύπους και τις ποικίλες χρήσεις αυτών, καθώς και με την επαφή των ηλεκτρικών συσκευών που θα μεταχειριστούν κατά τη διάρκεια άσκησης του επαγγέλματός τους.