Ορισμός της μάθησης. Ορισμός της θεωρίας της μάθησης. Παραδοσιακές προσεγγίσεις της μάθησης. Θεωρία της μάθησης και διδασκαλία.
Σχέση μάθησης και διδασκαλίας.
Η μέθοδος της μάθησης: Οι νόμοι της μάθησης. Μορφές και τρόποι μάθησης.
Παράγοντες που επηρεάζουν την μάθηση. Θεωρίες για τα κίνητρα της μάθησης.
Μάθηση και Συμπεριφορισμός: Αρχές χειρισμού συμπεριφοράς. Μάθηση: Η μάθηση σαν σύνδεση ερεθισμάτων. Classical Conditioning.
Διδασκαλία νέων συμπεριφορών. Διατήρηση συμπεριφοράς. Προγραμματισμός για αλλαγή συμπεριφοράς. Συμβολή του συμπεριφορισμού στη διδασκαλία.
Διάφορες θεωρίες Μάθησης: Skinner, Gagne, Bandura, η θεωρία του Γνωστικού Πεδίου, η θεωρία του Bruner. Γνωστικές θεωρίες στη μάθηση. Νέες εξελίξεις στη θεωρία της μάθησης.