Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αναλύονται οι έννοιες της υγείας, της δημόσιας υγείας, της πρόληψης των νόσων & της προαγωγής της υγείας. Περιγράφονται οι δομές Δημόσιας Υγείας και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης κα). Προσεγγίζονται οι έννοιες της εκτίμησης της υγείας των πληθυσμών με τη χρήση των δεικτών υγείας. Αναλύονται τα μεταδοτικά και μη μεταδοτικά νοσήματα, η επιτήρηση τους καθώς  οι στρατηγικές και οι πιλιτικές πρόληψης. Προσεγγίζονται επίσης προβλήματα δημόσιας υγείας όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ρύπανση του περιβάλλοντος, η ψυχική υγεία, οι εκφυλιστικές ασθένειες, οι χρόνιες ασθένειες, τα διακιώματα των ασθενών κα