Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές επιστημονικές και θεωρητικές έννοιες των σωματικών αναπηριών και των βασικότερων αισθητηριακών αναπηριών (προβλήματα όρασης και προβλήματα ακοής). Προτεραιότητα του μαθήματος είναι η κατανόηση των σύγχρονων εκαιδευτικών προσεγγίσεων, που ενδείκνυνται για τα παιδιά με σωματικές και αισθητηριακές αναπηρίες, αλλά και η κατανόηση του φάσματος των μέσων ένταξής τους στο σχολείο και στην κοινωνία.