Το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών στον κλινικό χώρο ώστε να αποκτήσουν κλινική εμπειρία στην αξιολόγηση μυοσκελετικών περιστατικών για εντοπισμό δυσλειτουργιών και προβλημάτων σαν συνέπεια συγγενών και επίκτητων μυοσκελετικών παθήσεων, στην  ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και στην σύσταση και σχεδιασμό του απαραίτητου θεραπευτικού πλάνου με ρεαλιστικούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που να βασίζονται στην λίστα προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί στην αξιολόγηση