Το μάθημα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των φοιτητών/τριων σε θέματα που αφορούν τη νεογνική φυσιολογία και παθολογία με στόχο τη παροχή ποιοτικής Μαιευτικής φροντίδας σε φυσιολογικά νεογνά και στα νεογνά υψηλού κινδύνου , Η απόκτηση γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων στην προαγωγή και στήριξη μητρικού θηλασμού.