Να ενδυναμώσει με γνώσεις και δεξιότητες τους φοιτητές σχετικά με την επικοινωνία και τις δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να παρέχουν επαρκή και ολιστική δροντίδα υγείας.