Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές μια βασική κατάρτηση στα θέματα, τις θεωρητικές έννοιες και την έρευνα γύρω από την Ψυχολογία των Σπορ. Να συμβάλει στην άυξηση της επίγνωσης από τους φοιτητές στρατηγικών και τεχνικων σχεδιασμένων ειδικά στο να βοηθήσουν αυτούς που ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν τη βέλτιστη επίδοση στον εαυτό τους και στους άλλους.Τέλος να προωθήσει την κατανόηση του ρόλου του αθλητικού ψυχολόγου.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση να:

  • Περιγράφουν τις βασικές θεωρητικές έννοιες, τα τρέχοντα θέματα και τη βασική έρευνα στην ψυχολογία των σπορ.
  • Αναφέρουν τις στρατηγικές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια της βέλτιστης επίδοσης.
  • Εξηγούν και περιγράφουν τον ρόλο του αθλητικού ψυχολόγου.