Γενικός σκοπός   του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες το   θεωρητικό υπόβαθρο της σύγχρονης κοινωνιολογικής σκέψης, με σκοπό την   κατανόηση των θεσμών, των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων των σύγχρονων   εκπαιδευτικών συστημάτων, των σχέσεών τους με τους άλλους θεσμούς, καθώς και   του ρόλου τους στην αναπαραγωγή και άρση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι να παρουσιαστεί   το αντικείμενο, οι μέθοδοι έρευνας, οι βασικές έννοιες και οι σημαντικότεροι   εκπρόσωποι της σύγχρονης κοινωνιολογικής σκέψης με ειδικές αναφορές στα   σύγχρονα ρεύματα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης ως διακριτού τομέα   μελέτης και ανάλυσης της κοινωνικής πραγματικότητας. Μέσα από την παρουσίαση   διαφορετικών θεωρήσεων που έχουν αναπτυχθεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό   πεδίο θα αναλυθούν με παραδείγματα ερευνών οι αντίστοιχες   επιστημολογικές-μεθοδολογικές κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα θα ενθαρρυνθεί η   κριτική ενασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με βασικές σχετικές βιβλιογραφικές πηγές. Ακόμα   επιδιώκεται η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με τις διάφορες   μορφές κοινωνιολογικής έρευνας και η ενθάρρυνση συζήτησης διαφόρων θεμάτων   μέσα από ερευνητικά ευρήματα σε τρόπο που να είναι σε θέση να εντοπίζουν και   να αξιολογούν κριτικά το περιεχόμενο και την κοινωνιολογική θεσμοθέτηση της   εκπαίδευσης