Δεδομένα για ητν κλινική πρακτική άσκηση των φοιτητών στις Ψθχιατρικές Υπηρεσίες