Σκοπός του μαθήματος είναι τριπλός: (α) η παρουσίαση και ανάλυση της θεσμικής, ιστορικής και παιδαγωγικής πτυχής της Ενιαίας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στο εξωτερικό μέσα από τις διαδοχικές φιλοσοφίες που επικράτησαν κατά καιρούς (διαχωρισμός, ένταξη, ενιαίο σχολείο), (β) η περιγραφή του μαθησιακού προφίλ παιδιών με αναπηρία και παιδιών σε κίνδυνο ανάπτυξης αναπηρία και (γ) η παρουσίαση αρχών αποτελεσματικής διδασκαλίας και στρατηγικών εκπαίδευσης των πιο πάνω μαθητικών πληθυσμών, που είναι ενταγμένοι στη γενική τάξη.