Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

• Επεξηγεί την ανάπτυξη και τα θεμέλια της επιστήμης του δικαίου.

• Να αναπτύξει κριτική ανάλυση νομικών θεμάτων.

• Να αξιολογήσει το Νόμο στα πλαίσια του Εμπορικού Δικαίου.

• Να εξοικειωθεί με την εφαρμογή του Νόμου από τη θεωρία στην πράξη.

• Να μπορεί να συζητά τις βασικές αρχές δικαίου σχετικά με το νομικό σύστημα, τις συνταγματικές αρχές, αδικοπραξίες, συμβάσεις, πωλήσεις αγαθών, εταιρικό δίκαιο, φορολογία κτλ.