Το μάθημα παρέχει μια ευρεία επισκόπηση στις βασικές αρχές της μοριακής βιολογίας. Αρχικά, θα γίνει εισαγωγή στη χημική σύσταση των κυττάρων και θα περιγραφούν η μοριακή δομή και οι λειτουργικές ιδιότητες των νουκλεϊκών οξέων (DNA και RNA) και των πρωτεϊνών. Ακολούθως, θα αναλυθούν η οργάνωση των γονιδίων σε χρωμοσώματα στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς και οι κυτταρικές διεργασίες, όπως αντιγραφή, μεταγραφή, μετάφραση και ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Μελετώντας τις γενετικές αλλαγές στο γονιδίωμα/μεταλλάξεις θα γίνει αναφορά στις πτυχές της μοριακής βιολογίας διαφόρων επίκτητων ασθενειών και της μοριακής γενετικής κληρονομικών ασθενειών που σχετίζονται με το μεταβολισμό. Τέλος, θα γίνει μια εκτενής αναφορά στις τεχνικές ανάλυσης του DNA στη Μοριακή Βιολογία και την εφαρμογή τους στη Βιοτεχνολογία και τις επιδράσεις της στην διατροφή μας, με εκτενή αναφορά στος γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.