Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας βοηθά τους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες ως προς τη γενικότερη έρευνα θεμάτων συναφών με το γνωστικό τους αντικείμενο και αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής ωρίμανσης των σπουδαστών.