Σκοπός του μαθήματος είναι να εμβαθύνει στη διαδικασία ανάπτυξης, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων μέσα από διαδικασίες κριτικής ανάγνωσης και αποδόμησης των ιδεολογικοπολιτικών, ιστορικών, οικονομικο-κοινωνικών και ψυχολογικών διαστάσεων των υφιστάμενων Α.Π., αλλά και διερεύνησης της διαδικασίας εισαγωγής νέων αναλυτικών προγραμμάτων σε μικροεπίπεδο με στοχαστικοκριτική προσέγγιση,   προκειμένου να οικοδομηθεί με διαλεκτικό τρόπο η επαγγελματική ταυτότητα και παιδαγωγική αυτονομία των φοιτητών/τριών ως εκπαιδευτικών ηγετών.