Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές της ιδιομορφίας του Εργατικού δικαίου και της αυτοτέλειάς του έναντι του αστικού δικαίου, η γνώση των κανόνων δικαίου που διέπουν την κατάρτιση, λειτουργία και λύση της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας και των διαφορών που παρουσιάζει σε σχέση με άλλες συγγενείς συμβάσεις και η ανάπτυξη νομικής μεθοδολογίας για την ανάλυση, ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων που συγκροτούν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.