Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν τα κύρια  χαρακτηριστικά μιας αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού όπως κλάσεις και αντικείμενα, αφαιρετικοί τύποι δεδομένων, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, πρότυπα κλάσεων κ.α. Επιπλέων το μάθημα, εάν ενδείκνυται, θα επεκταθεί στο να εισαγάγει το φοιτητή στο προγραμματισμό σε κάποιο γραφικό περιβάλλον χρήστη, χρησιμοποιώντας κατάλληλη γλώσσα προγραμματισμού. Αναμένεται ότι μέσα από το μάθημα και μία σειρά από πρακτικές ασκήσεις προγραμματισμού, ο φοιτητής θα αποκτήσει εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιώντας τακτικές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.