Η ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων που ένας φοιτητής των τεχνικών υπολογιστών πρέπει να διαθέτει προκειμένου να λύσει μια κατηγορία προβλημάτων που ανακύπτουν στον τομέα. Έμφαση δίδεται στην επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας στατιστικά μέτρα και θεωρία πιθανοτήτων. Αναπτύσσονται επίσης τεχνικές προγραμματισμού για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που απαιτούν εφαρμογές της στατιστικής σε ανάλυση δεδομένων έτσι ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει μία εξοικείωση με τις βασικές τεχνικές και τα εργαλεία που απαιτούνται σε μια τέτοια ανάλυση. Επίσης επιδίδεται ο ρόλος και η τεχνική της στατιστικής, των πιθανοτήτων, καθώς και της γραφικής παρουσίασης αποτελεσμάτων που αφορούν επιχειρηματικές και θετικές επιστήμες με σκοπό οι φοιτητές να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις του τομέα τους. Όπου αυτό είναι δυνατό, γίνεται χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας.