Σκοπός του μαθήματος είναι η αναφορά και ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ψηφιακή απεικόνιση καθώς και την χρησιμότητα τους στην διαγνωστική ιατρική. Γίνετε παρουσίαση και μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ακτινολογική εικόνα ως προς την ποιότητα και την ικανότητα για ανάδειξη των δομών, καθώς και τις μεθόδους αποθήκευσης, επεξεργασίας, αρχειοθέτησης και ανάκτησης της εικόνας. Τέλος γίνετε μια εισαγωγή στην διαχείριση της Ιατρικής Πληροφορικής

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

  1. Εφαρμόζει τις μεθόδους επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας και να την αξιολογεί με βάση το τελικό αποτέλεσμα.
  2. Επεξηγεί τους παράγοντες που προκαλούν υποβάθμιση της εικόνας.
  3. Διαφοροποιεί την αναλογική με την ψηφιακή απεικόνιση και να επεξηγεί τα προτερήματα-μειονεκτήματα.
  4. Αναγνωρίζει τα συστήματα PACS-DICOM και να αναλύει τις αρχές λειτουργίας αυτών.
  5. Εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας των πληροφοριών και του ιατρικού απορρήτου