Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει: θεμελιώδεις αρχές δικτύωσης, ηλεκτρονική επικοινωνία, λογισμικό, τεχνικό εξοπλισμό και έννοιες πελάτη-διακομιστή. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες του εξοπλισμού και του λογισμικού τα οποία αποτελούν τις δομικές μονάδες του Διαδικτύου. Επίσης, αναμένεται ότι οι φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράφουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) και ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN) και πώς οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιούνται στον τομέα των επιχειρήσεων.