Το μάθημα της στατιστικής εισάγει τους φοιτητές τις βασικές έννοιες, τη λογική, και τις τεχνικές των πιθανοτήτων και της στατιστικής με έμφαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές. Τα θέματα σχετίζονται με την συλλογή και ανάλυση δεδομένων καθώς επίσης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων για εξαγωγή συμπερασμάτων και λήψη αποφάσεων. Έμφαση δίνεται στην ενεργή μάθηση, την ανάλυση πραγματικών δεδομένων, και τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την επίδειξη και τη διερεύνηση στατιστικών εννοιών.