Στην εισαγωγή του μαθήματος αναλύονται οι βασικοί ορισμοί και τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος, μελετώνται οι προδιαγραφές ενός παραδείγματος Η/Y και γίνεται αναφορά στους οργανισμούς τυποποίησης, την ιστορική εξέλιξη των Η/Y, την ιεραρχία των επιπέδων σε ένα Η/Y και επεξηγείται το μοντέλο Von Neumann.

Στη συνέχεια αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα αναπαρίστανται σε ένα Η/Y χρησιμοποιώντας διάφορα αριθμητικά συστήματα (δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό) και αναπτύσσονται τεχνικές μετατροπής ποσοτήτων από ένα αριθμητικό σύστημα σε άλλο.

Γίνεται μία λεπτομερής ανάλυση για το πώς το κάθε μέρος του υπολογιστή αλληλοεπιδρά με τα υπόλοιπα για να επιτευχθεί η διακίνηση των δεδομένων και αναλύεται ένα μοντέλο επεξεργαστή και η αρχιτεκτονική συνόλου εντολών του (ISA).

Ο φοιτητής αναπτύσσει δεξιότητες αναγνώρισης και αποκωδικοποίησης εντολών γραμμένων σε γλώσσα assembly ή γλώσσα μηχανής και εξασκείται στο δημιουργία απλών προγραμμάτων χρησιμοποιώντας γλώσσα assembly.

Στη συνέχεια γίνεται μια βαθύτερη ανάλυση σε θέματα συνόλων εντολών και αναπτύσσονται οι ικανότητες των φοιτητών στο να συγκρίνουν διάφορων μορφές εντολών και να αναγνωρίζουν το πώς αυτές επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος.

Επίσης αναπτύσσονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και την ιεραρχία της μνήμης σε έναν υπολογιστή, την μέτρηση της απόδοσης του υπολογιστή, της εισόδου εξόδου, της μετάδοσης και της αποθήκευσης των δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος συζητούνται επίσης οι πρόσφατες εξελίξεις και τα σύγχρονα ζητήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος.