Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τις  βασικές έννοιες, τους  σκοπούς  και στόχους  της Βιοστατιστικής. Θα γνωρίσουν τις βασικές έννοιες του κλάδου της στατιστικής που ασχολείται με την οργάνωση, συλλογή και παρουσίαση ενός συνόλου δεδομένων. Θα αναγνωρίζουν την Συμπερασματολογική στατιστική όπου αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες του κλάδου της Στατιστικής που προορίζεται για γενικεύσεις, με βάση τις πληροφορίες των ασθενών από τους οποίους προέρχονται οι μετρήσεις. Θα μπορούν να διερευνούν φαινόμενα  με βάση τα δεδομένα του δείγματος και θα εξάγουν συμπεράσματα  από το δείγμα για τον υπό μελέτη πληθυσμό. Θα αναπτύσσουν τους διάφορους τρόπους  δειγματοληψίας και τις μεθόδους  για τον υπολογισμό του απαιτουμένου μεγέθους δείγματος ανάλογα με το ερευνητικό ερώτημα και τον ερευνητικό σχεδιασμό.  Ταυτόχρονα θα κατανοήσουν τη γραμμική παλινδρόμηση όπου με ποιο  εξειδικευμένα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης, θα μπορούν  να εκτιμούν πώς συνεπιδρούν, και σχετίζονται διάφοροι παράμετροι και χαρακτηριστικά μεμονωμένα, όσο και από κοινού στην έκβαση του αποτελέσματος που εξετάζουμε. Θα μπορούν να αναλύουν τη μεθοδολογία εφαρμογής μοντέλων γραμμικής παλινδρόμησης, να ερμηνεύουν τις παραμέτρους και  τη στρατηγική δημιουργίας του καταλληλότερου μοντέλου για διαφορετικά δεδομένα.

Θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν στην  πράξη οι έννοιες, όπως περιγραφική στατιστική, μέσος, διάμεσος, συχνότητα, ποσοστό, διάγραμμα, μεταβλητές, πίνακες συνάφειας και χ2 τεστ.

Οι θεωρητικές έννοιες εξειδικεύονται στα πλαίσια εβδομαδιαίου εργαστηρίου Η/Υ όπου οι φοιτητές επεξεργάζονται και αναλύουν δεδομένα στο στατιστικό πακέτο SPSS, έτσι ώστε με το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να επεξεργάζονται δεδομένα, να ετοιμάζουν πίνακες και διαγράμματα και να παράγουν στατιστικά αποτελέσματα σε δική τους επιστημονική εργασία