Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι μια νέα προσέγγιση στην επιστημονική σκέψη και πρακτική της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων. Αναφέρεται στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας στο σύνολό της μέσω του Στρατηγικού Προγραμματισμού και της συνεχούς αξιολόγησης. H «πελατοκεντρική προσέγγιση» με σκοπό την ικανοποίηση όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής μονάδας, αποτελεί πρόκληση και φιλοσοφία για τη Διοίκηση. Η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων είναι προπομπός για την «Αριστεία στην Εκπαίδευση».


Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφερθούν στους φοιτητές/τριες α) γνώσεις αναφορικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, β) ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων Διοίκησης της Ποιότητας των εκπαιδευτικών οργανισμών με τη μελέτη αντιπροσωπευτικών μοντέλων ΔOΠ και τη χρήση ανάλογων εργαλείων και γ) να μελετηθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόοδο-ανάπτυξη της σχολικής μονάδας και τη διασφάλιση ποιότητας σ’ αυτήν.