Σκοπός του μαθήματος είναι η ιστορική επιστημονική μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη των θεμελιωδών ιδεών της παιδείας και της ιστορίας της εκπαίδευσης από την εποχή του διαφωτισμού ως σήμερα, ώστε να μπορούν οι φοιτητές/φοιτήτριες να κατανοούν και ερμηνεύουν την ιστορικότητα διάφορων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και πρακτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ιστορία της Νεοελληνικής και της Κυπριακής Εκπαίδευσης