Το μάθημα έχει σκοπό να εισαγάγει στους φοιτητές την γλώσσα προγραμματισμού C και σε τυποποιημένες πρακτικές προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται στο γλωσσικό πλαίσιο. Θα παρουσιάσει τη γλώσσα προγραμματισμού C ως μια δομημένη, μεσαίου επιπέδου γλώσσα που προσφέρει ένα συνοπτικό σύνολο εργαλείων, τόσο για τον προγραμματισμό του συστήματος όσο και για την ανάπτυξη κατασκευασμάτων υψηλότερου επιπέδου.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

1.   Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις θεωρίες, λογικές και κανόνες που χρειάζονται για την σωστή ανάπτυξη ενός λογισμικού.

2.   Προσδιορίζουν τον τρόπο  εκτίμησης, το σχεδιασμό  και την εφαρμογή της “C”.

3.   Αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα χρησιμοποιώντας διαγράμματα ροής ή/και ψευδοκωδικες

4.   Προγραμματίζουν/Υλοποιούν  σε μια γλώσσα υψηλού και χαμηλού επιπέδου (δηλ. στην C).