Σκοπός:

Ο στόχος του μαθήματος εξασφαλίζει τους φοιτητές γνώση βασικών θεωριών, έρευνας και εφαρμογής όσον αφορά την ψυχολογία και την κοινωνική ψυχολογία σε χώρους άσκησης και αθλητικής απόδοσης.

Ο στόχος του μαθήματος είναι αφενός να εξασφαλίσει στους φοιτητές γνώση βασικών θεωριών, έρευνας και εφαρμογής όσον αφορά την ψυχολογία και την κοινωνική ψυχολογία σε χώρους άσκησης και αθλητικής απόδοσης. Αφετέρου, στοχεύει στην εφαρμογή των ψυχολογικών δεξιοτήτων μάθησης και απόδοσης για την ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων από τους αθλητές/ασκουμένους.

Περιγραφή:

Το παρόν μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή του φοιτητή στα εξής θέματα: εισαγωγή στην αθλητική ψυχολογία και την ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση αθλητών, κίνητρα και παρακίνηση στον αθλητισμό και την φυσική αγωγή, καθορισμός στόχων στον αθλητισμό, αυτο-αποτελεσματικότητα στον αθλητισμό και την φυσική αγωγή, βία και επιθετικότητα στον αθλητισμό (θεωρία, συνθήκες που προάγουν την βία, περιορισμός της βιας μεταξύ των αθλητών), ηθική ανάπτυξη στον αθλητισμό, ψυχολογικές πτυχές του παιδικού αθλητισμού, ψυχολογικές τεχνικές μάθησης, ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη φυσική αγωγή και την άσκηση, τεχνικές χαλάρωσης, νοερή απεικόνιση, αυτοδιάλογος στον αγωνιστικό και μαζικό αθλητισμό, αυτοπεποίθηση στον αγωνιστικό και μαζικό αθλητισμό, διαχείριση άγχους πριν και κατά τον αγώνα, προσοχή και αυτοσυγκέντρωση στον αγωνιστικό αθλητισμό, τεχνικές αντιμετώπισης στρεσογόνων καταστάσεων στον αγωνιστικό αθλητισμό.